Artikel in De Tijd

Jagers verklaren oorlog aan Natuurpunt

De Tijd,
Sat. 05 Oct. 2013, Page 3
Een schare grootgrondbezitters en jagers in Vlaanderen probeert via de Europese Commissie de Vlaamse organisatie Natuurpunt financieel droog te leggen.

Een deel van de jachtlobby verklaart de oorlog aan de organisatie Natuurpunt, die in Vlaanderen 21.000 hectare natuurgebied beheert. Een aantal (groot)grondbezitters enjagers hebben zich verenigd in de ‘Vlaamse Vereniging voor Gelijkberechtiging Natuurbeheer’ en vragen aan de Europese Commissie om het subsidiebeleid van de Vlaamse regering aan natuurverenigingen te brandmerken als illegale staatssteun. Indien ze hun gelijk halen, moet Natuurpunt in het slechtste geval de subsidies van de voorbije tien jaar terugbetalen.

Initiatiefnemer Pierre Bouckaert legt uit: ‘Onze klacht is niet rechtstreeks gericht tegen Natuurpunt. Maar wij nemen het niet langer dat subsidies voor het aankopen van natuurgebieden (vorig jaar 8,8 miljoen euro) uitsluitend naar de erkende terreinbeherende verenigingen gaan. Natuurpunt krijgt subsidies om gronden aan te kopen en daarenboven krijgen ze jaarlijks nog eens miljoenen om die te beheren.’

Het initiatief voor de klacht kan volgens de vereniging op zeer veel bijval rekenen. Bouckaert: ‘Ons ledenaantal groeit met de dag. We krijgen talrijke (anonieme) giften, waardoor we al een aanzienlijke oorlogskas hebben kunnen opbouwen.’ De jagers voelen zich gesteund door een uitspraak van het Europees Hof in Luxemburg, waarin gelijkaardige steun aan natuurverenigingen door de Duitse Staat werd veroordeeld.

De ongerustheid bij de natuurverenigingen en vooral bij Natuurpunt is groot. ‘Wij hebben vertrouwen in een goede afloop, maar in onze organisatie gaan wel stemmen op om de samenwerking met de private natuurbeheerders enjagers te herbekijken. Wij vinden juridische acties niet de juiste weg’, stelt Wim Van Gils van Natuurpunt.

Lees verder in T-weekend. De jacht op de jagers
SERGE MAMPAEY ?

Tijd VVGN 5-10-2013

Persbericht VVGN

PERSBERICHT

Wemmel, 1 oktober 2013

De Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer (VVGN) heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend. Zij wilt dat de Vlaamse subsidies die vandaag aan de erkende terreinbeherende verenigingen worden verstrekt, onder de loep genomen worden.

De VVGN is het er niet mee eens dat subsidies voor de verwerving van natuurgebieden, met als doel het aanleggen van natuurreservaten  (tot voor kort jaarlijks gemiddeld €8,8 m), uitsluitend naar de erkende terreinbeherende verenigingen gaan. Deze toekenning geeft de erkende verenigingen de mogelijkheid om ongeveer 21.000 ha natuurterreinen in huur of in eigendom te beheren en daarbovenop jaarlijks ongeveer €5,5 m beheer- en inrichtingssubsidies te krijgen. Deze praktijken gebeuren met miskenning van de inzet van talloze particuliere natuurbeheerders die vandaag van alle natuursubsidiering achteruitgesteld blijven. En dit terwijl zij zo’n 100.000 ha open gebied beheren buiten landbouw & bos en zij eveneens de vraag voorgeschoteld krijgen voor de uitvoering van de Vlaamse Instandhoudingsdoelstellingen volgens het Europese programma Natura 2000.

Deze huidige Vlaamse subsidieregelgeving werd bovendien niet aangemeld bij de Europese Commissie zoals nochtans vereist is door de regels inzake staatssteun. Zowel het discriminerend karakter van deze subsidies als het gebrek aan aanmelding ervan, hebben de VVGN ertoe aangezet om bij de Europese Commissie klacht in te dienen.

De VVGN benadrukt enerzijds dat zij met haar klacht de doelstelling van het natuurbehoud niet in vraag stelt. Zij betwist evenmin dat de natuurverenigingen inspanningen leveren om de natuur in stand te houden of te herstellen. Dit is een door de VVGN gedeelde doelstelling.  Anderzijds bepalen de Europese regels dat bij het leveren van een dienst van algemeen belang de overheid waakt over de toevertrouwing binnen de specifieke regels van staatssteun in een concurrentiële markt.

Zij ziet zich daarin gesteund door de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en de  rechtsspraak van 12 september 2013 van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie die een gelijkaardige steun door de Duitse Staat heeft veroordeeld.

De huidige natuursubsidieregelgeving, gericht naar reservaten met de daarbij horende beperkingen en de restrictieve regelgeving voor particulier natuurbeheer, bemoeilijken het beheer van dergelijke gebieden door particuliere natuurbeheerders die hiervoor ontmoedigd worden. Beheerders van buurpercelen worden bijvoorbeeld, zonder inspraak, gehinderd in hun eigen beheer door de beperkingen opgelegd rond de met subsidies aangekochte terreinen.

Het huidige beleid zorgt voor een uitverkoop van private natuur aan de erkende terreinbeherende verenigingen, zonder dat deze overdrachten leiden tot meer of een betere natuur. Om nog maar te zwijgen over de besparingen die de overheid zou kunnen realiseren dankzij de kosteloze inzet van private beheerders.

We kunnen stellen dat het huidige beleid  een concentratie van landbezit ten voordele van de erkende natuurverenigingen aanmoedigt, wat niet langer aanvaardbaar is.

Het gebrek aan gelijkberechtiging maakt het de particuliere natuurbeheerders bovendien erg moeilijk om hun stem te laten horen in het maatschappelijk debat omtrent natuurbeheer. Zij ontbreken immers de structurele ondersteuning die de erkende natuurverenigingen wel genieten.

De VVGN wenst te benadrukken dat een groot deel van de Vlaamse natuur in stand werd gehouden door particuliere natuurbeheerders en dat zij dit in de toekomst wensen te blijven doen.  Daarom dringt de VVGN ook aan op een herijking  van het natuurbeleid en van het overleg rond dit beleid.

Zij is ervan overtuigd dat de natuur hier alleen maar wel bij kan varen!

U kunt  onze vereniging volgen via www.vvgn.be

pressrelease VVGN 1-10-2013

Persbericht Belga

Jagers en landeigenaars vechten subsidiesysteem Vlaamse natuurgebieden aan bij Europa

(BELGA) = De “Vlaamse Vereniging voor Gelijkberechtiging Natuurbeheer” trekt naar Europa om het Vlaamse subsidiëringssysteem voor de aankoop van natuurgebieden aan te vechten. Dat daardoor een bedrag van 60 tot 70 miljoen euro als niet-gemelde staatssteun van natuurverenigingen teruggevorderd dreigt te worden, vindt Natuurpunt, als grootste ngo die Vlaamse natuurgebieden …

Read it on Gopress : http://gpr.me/zf5hjdqd3y/

Belga 18-9-2013

Staatssteunklacht is ingediend bij Europese Commissie

Klacht staatssteun bij de Europese Commissie

Het privaat natuurbeheer is door de overheid niet erkend en kan daardoor niet genieten van de voordelen die erkende terreinbeherende verenigingen wel krijgen, meer bepaald de subsidies voor het aankopen van gronden. Onze vereniging wil via de Europese Commissie gelijke rechten bekomen voor het privaat natuurbeheer.

In Nederland doet zich een gelijkaardige situatie voor. Als gevolg van een klacht bij de Europese Commissie door de Nederlandse Vereniging Gelijkberechting Grondbezit (VGG) heeft de Nederlandse overheid de subsidieregelgeving aangepast. De kans dat de Europese Commissie een soortgelijk oordeel velt over de toestand in Vlaanderen is dan ook groot.

Met de steun van een aantal personen hebben wij dan ook de Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer (VVGN) VZW opgericht en het advocatenbureau Stibbe, die de klacht in Nederland begeleidt, opdracht gegeven een klacht in te dienen. Deze klacht werd nu effectief ingediend bij de Europese Commissie per 1 maart 2013.

Onlangs heeft onze Nederlandse zustervereniging een belangrijke overwinning geboekt bij het Europees Hof die een tegenvordering van de Nederlandse Provincies en terreinbeheer organisaties onontvankelijk heeft verklaard. De weg voor de onwettelijk verklaring van de in Nederland toegekende subsidies ligt nu in principe open.

De klacht is nu ingediend. De juridische bijstand die noodzakelijk is om dit dossier nu tot een goed einde te brengen, vergt echter heel wat bijkomende middelen. Daarom doen wij een beroep op U voor een gift. Als donateur kunt U kiezen tussen een statuut als toetredend lid of als sympathisant. Sympathisanten kunnen rekenen op volledige vertrouwelijkheid.

U kunt uw gift storten op ons rekeningnummer bij de BNP Paribas- Fortis 001-6736508-31, met de vermelding “Steun VVGN, toetredend lid/sympathisant”. Indien U al heeft gestort, wensen wij U hartelijk te danken voor uw bijdrage.

Gelijke rechten voor privaat natuurbeheer

Wemmel, 21 november 2012

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Tijdens de zomervakantie heb ik u geschreven over de oprichting van de Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer (VVGN). Het privaat natuurbeheer is door de overheid niet erkend en kan daardoor niet genieten van de voordelen die erkende terreinbeherende natuurverenigingen wel krijgen. Denk maar aan de subsidies voor het aankopen van gronden. Onze vereniging wil via de Europese Commissie gelijke rechten bekomen voor het privaat natuurbeheer.

In Nederland doet zich een gelijkaardige situatie voor. Als gevolg van een klacht van de Nederlandse Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezit (VGG) heeft de Nederlandse overheid de subsidieregelgeving al aangepast. De kans dat de Europese Commissie een soortgelijk oordeel velt over de toestand in Vlaanderen is dan ook groot.

De juridische bijstand die noodzakelijk is om dit dossier tot een goed einde te brengen, vergt echter heel wat middelen. Daarom doen wij een beroep op een gift van u. Als donateur kunt u kiezen tussen een statuut als toetredend lid of als sympathisant. Sympathisanten kunnen rekenen op volledige vertrouwelijkheid.

U kunt uw gift storten op ons rekeningnummer bij BNP Paribas Fortis 001-6736508-31, met vermelding ‘Steun VVGN, toetredend lid/sympathisant’. Indien u al heeft gestort, wensen wij u hartelijk te danken voor uw bijdrage. Wij staan u graag te woord als u nog vragen heeft.

Ik dank u alvast voor uw steun aan het privaat natuurbeheer.

Met vriendelijke groeten

Pierre Bouckaert
Voorzitter VVGN

Oproepingsbrief bijdrage sympathisanten 21-11-2012