Artikel in Het Nieuwsblad

Jagers eisen 85 miljoen euro van natuurverenigingen

Het Nieuwsblad op Zondag,
Sun. 06 Oct. 2013, Page 4
Een groep jagers en grondbezitters wil subsidies voor natuurbeheer. Meer zelfs: ze klaagt het huidige Vlaamse beleid aan bij de Europese Commissie, en wil zo tien jaar subsidies aan natuurreservaten terugvorderen. Goed voor 85 miljoen euro. Bert Heyvaert

Een jager die geld vraagt omdat hij de natuur beschermt; het is eens wat anders. Maar het is de Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer (VVGN) wel menens. De organisatie werd net opgericht, en bestaat uit Vlaamse grondbezitters waarvan de meesten wel eens een fazant schieten. Initiatiefnemer is Pierre Bouckaert, en hij is duidelijk: ‘Het huidige subsidiebeleid is discriminatie. Alles gaat naar reservaten, die meestal beheerd worden door Natuurpunt. Particuliere natuurbeheerders, zoals grondbezitters en jagers, blijven in de kou staan. Dat kan niet. Verantwoorde jacht is ook natuurbescherming. Dat klinkt niet logisch, maar het is wel zo. Wij creëren gebieden waar wild goed gedijt, en zorgen voor biodiversiteit.’

Dus dienden Bouckaert en co een klacht in bij de Europese Commissie, tegen het subsidiebeleid van de Vlaamse regering. ’95 procent kans dat we winnen’, denkt Bouckaert,gesterkt door een Duitse zaak die volgens hem een gelijkaardig precedent schept. ‘De kans is zeer groot dat we tien jaar subsidie kunnen terugeisen. Dat komt neer op 85 miljoen euro.’ Een bedrag dat Natuurpunt helemaal niet heeft, want het werd gebruikt om reservaten aan te kopen en te beheren. ‘Tja’, reageert Bouckaert. ‘Dan moeten ze maar terreinen verkopen. Of dat ons doel is? Nee, wij willen overeenkomen met Natuurpunt. Maar ze moeten ons respecteren, erkennen dat wij ook aan natuurbeheer doen. Als ze dat doen, kunnen we nog altijd onze klacht intrekken.’

Subsidies

De jagers zetten Natuurpunt dus het mes op de keel, maar voorlopig zijn ze daar nog niet al te zeer onder de indruk. ‘De soep zal wel niet zo heet gegeten worden als ze wordt opgediend’, zegt woordvoerder Joris Gansemans. ‘Trouwens: die mensen kunnen perfect zelf subsidies aanvragen voor hun eigen stukje natuur, zolang ze aan enkele voorwaarden voldoen.’ Twee van die voorwaarden zijn: er mogen geen dieren gedood worden, behalve als ze schade aanrichten. En je moet het terrein openstellen voor het publiek. Daar knelt vaak het schoentje.

‘Wij vinden dat ook subsidies voor privéterreinen moeten kunnen. Want we zorgen er voor biodiversiteit en rijke natuur’, zegt Bouckaert. Bij Natuurpunt zien ze dat anders. ‘Uiteindelijk gaat dit over belastinggeld’, zegt beleidscoördinator Wim Van Gils. ‘Als je ziet hoe groot de vraag is naar groene recreatiegebieden, is het logisch dat subsidies gaan naar plaatsen die publiek toegankelijk zijn.’

Kloof

Op het kabinet van Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams Minister van Leefmilieu, wou men gisteren enkel kwijt dat ‘iedereen recht heeft om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie’. Die klacht heeft in elk geval de kloof tussen jagers en natuurverenigingen nog veel dieper gemaakt. ‘Ik begrijp het niet. We waren al anderhalf jaar in overleg met jagers en landeigenaars om te zien hoe we hen bij natuurbeheer kunnen betrekken’, zegt Van Gils. ‘Maar dit bevordert de gesprekken niet echt.’

Bert Heyvaert ?

Nieuwsblad VVGN 6-10-2013

Artikel in De Tijd

Jagers verklaren oorlog aan Natuurpunt

De Tijd,
Sat. 05 Oct. 2013, Page 3
Een schare grootgrondbezitters en jagers in Vlaanderen probeert via de Europese Commissie de Vlaamse organisatie Natuurpunt financieel droog te leggen.

Een deel van de jachtlobby verklaart de oorlog aan de organisatie Natuurpunt, die in Vlaanderen 21.000 hectare natuurgebied beheert. Een aantal (groot)grondbezitters enjagers hebben zich verenigd in de ‘Vlaamse Vereniging voor Gelijkberechtiging Natuurbeheer’ en vragen aan de Europese Commissie om het subsidiebeleid van de Vlaamse regering aan natuurverenigingen te brandmerken als illegale staatssteun. Indien ze hun gelijk halen, moet Natuurpunt in het slechtste geval de subsidies van de voorbije tien jaar terugbetalen.

Initiatiefnemer Pierre Bouckaert legt uit: ‘Onze klacht is niet rechtstreeks gericht tegen Natuurpunt. Maar wij nemen het niet langer dat subsidies voor het aankopen van natuurgebieden (vorig jaar 8,8 miljoen euro) uitsluitend naar de erkende terreinbeherende verenigingen gaan. Natuurpunt krijgt subsidies om gronden aan te kopen en daarenboven krijgen ze jaarlijks nog eens miljoenen om die te beheren.’

Het initiatief voor de klacht kan volgens de vereniging op zeer veel bijval rekenen. Bouckaert: ‘Ons ledenaantal groeit met de dag. We krijgen talrijke (anonieme) giften, waardoor we al een aanzienlijke oorlogskas hebben kunnen opbouwen.’ De jagers voelen zich gesteund door een uitspraak van het Europees Hof in Luxemburg, waarin gelijkaardige steun aan natuurverenigingen door de Duitse Staat werd veroordeeld.

De ongerustheid bij de natuurverenigingen en vooral bij Natuurpunt is groot. ‘Wij hebben vertrouwen in een goede afloop, maar in onze organisatie gaan wel stemmen op om de samenwerking met de private natuurbeheerders enjagers te herbekijken. Wij vinden juridische acties niet de juiste weg’, stelt Wim Van Gils van Natuurpunt.

Lees verder in T-weekend. De jacht op de jagers
SERGE MAMPAEY ?

Tijd VVGN 5-10-2013

Persbericht VVGN

PERSBERICHT

Wemmel, 1 oktober 2013

De Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer (VVGN) heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend. Zij wilt dat de Vlaamse subsidies die vandaag aan de erkende terreinbeherende verenigingen worden verstrekt, onder de loep genomen worden.

De VVGN is het er niet mee eens dat subsidies voor de verwerving van natuurgebieden, met als doel het aanleggen van natuurreservaten  (tot voor kort jaarlijks gemiddeld €8,8 m), uitsluitend naar de erkende terreinbeherende verenigingen gaan. Deze toekenning geeft de erkende verenigingen de mogelijkheid om ongeveer 21.000 ha natuurterreinen in huur of in eigendom te beheren en daarbovenop jaarlijks ongeveer €5,5 m beheer- en inrichtingssubsidies te krijgen. Deze praktijken gebeuren met miskenning van de inzet van talloze particuliere natuurbeheerders die vandaag van alle natuursubsidiering achteruitgesteld blijven. En dit terwijl zij zo’n 100.000 ha open gebied beheren buiten landbouw & bos en zij eveneens de vraag voorgeschoteld krijgen voor de uitvoering van de Vlaamse Instandhoudingsdoelstellingen volgens het Europese programma Natura 2000.

Deze huidige Vlaamse subsidieregelgeving werd bovendien niet aangemeld bij de Europese Commissie zoals nochtans vereist is door de regels inzake staatssteun. Zowel het discriminerend karakter van deze subsidies als het gebrek aan aanmelding ervan, hebben de VVGN ertoe aangezet om bij de Europese Commissie klacht in te dienen.

De VVGN benadrukt enerzijds dat zij met haar klacht de doelstelling van het natuurbehoud niet in vraag stelt. Zij betwist evenmin dat de natuurverenigingen inspanningen leveren om de natuur in stand te houden of te herstellen. Dit is een door de VVGN gedeelde doelstelling.  Anderzijds bepalen de Europese regels dat bij het leveren van een dienst van algemeen belang de overheid waakt over de toevertrouwing binnen de specifieke regels van staatssteun in een concurrentiële markt.

Zij ziet zich daarin gesteund door de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en de  rechtsspraak van 12 september 2013 van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie die een gelijkaardige steun door de Duitse Staat heeft veroordeeld.

De huidige natuursubsidieregelgeving, gericht naar reservaten met de daarbij horende beperkingen en de restrictieve regelgeving voor particulier natuurbeheer, bemoeilijken het beheer van dergelijke gebieden door particuliere natuurbeheerders die hiervoor ontmoedigd worden. Beheerders van buurpercelen worden bijvoorbeeld, zonder inspraak, gehinderd in hun eigen beheer door de beperkingen opgelegd rond de met subsidies aangekochte terreinen.

Het huidige beleid zorgt voor een uitverkoop van private natuur aan de erkende terreinbeherende verenigingen, zonder dat deze overdrachten leiden tot meer of een betere natuur. Om nog maar te zwijgen over de besparingen die de overheid zou kunnen realiseren dankzij de kosteloze inzet van private beheerders.

We kunnen stellen dat het huidige beleid  een concentratie van landbezit ten voordele van de erkende natuurverenigingen aanmoedigt, wat niet langer aanvaardbaar is.

Het gebrek aan gelijkberechtiging maakt het de particuliere natuurbeheerders bovendien erg moeilijk om hun stem te laten horen in het maatschappelijk debat omtrent natuurbeheer. Zij ontbreken immers de structurele ondersteuning die de erkende natuurverenigingen wel genieten.

De VVGN wenst te benadrukken dat een groot deel van de Vlaamse natuur in stand werd gehouden door particuliere natuurbeheerders en dat zij dit in de toekomst wensen te blijven doen.  Daarom dringt de VVGN ook aan op een herijking  van het natuurbeleid en van het overleg rond dit beleid.

Zij is ervan overtuigd dat de natuur hier alleen maar wel bij kan varen!

U kunt  onze vereniging volgen via www.vvgn.be

pressrelease VVGN 1-10-2013

Persbericht VGG 28-2-2013

Persbericht

Hoenderloo, 28 februari 2013

Provincies en TBO’s vangen inzake aankoopsubsidies bot bij Hof in Luxemburg

Wederom een juridische nederlaag voor de Provincies en Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) bij hun pogingen om te ontkomen aan gelijkberechtiging bij de verwerving en het beheer van natuurgronden. Het Gerecht van de Europese Unie geeft hen nul op het rekest. Beroepen ingesteld tegen de Commissiebeslissing inzake aankoopsubsidies voor natuurgrond van 13 juli 2011 zijn niet ontvankelijk verklaard. De weg ligt open voor terugvordering van onrechtmatige staatssteun die in het verleden werd uitgekeerd aan de TBO’s.

HOENDERLOO Sinds haar oprichting in 2009 zet de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) zich actief in voor de gelijke behandeling van alle particuliere grondbezitters in Nederland. Aanleiding hiervoor is dat de Nederlandse overheden sinds jaar en dag de zogenaamde TerreinBeherende Organisaties (TBO’s), zoals Vereniging Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen, bevoordelen bij de verwerving en het beheer van natuurgronden. Dit gebeurt onder andere door aan de TBO’s op grote schaal subsidies te verstrekken voor de aankoop van gronden en door aan hen gronden door te leveren om niet of onder de marktwaarde. Andere particuliere grondeigenaren komen niet in aanmerking voor deze steun en worden daardoor stelselmatig buiten spel gezet – dit terwijl zij een belangrijke private bijdrage kunnen leveren aan de natuurontwikkeling in Nederland.

In het licht van deze flagrante discriminatie en concurrentievervalsing werd eind 2008 een staatssteunklacht ingediend bij de Europese Commissie. Mede onder druk van de VGG besloot de Nederlandse overheid uiteindelijk om de aankoopsubsidieregeling (althans voor de toekomst) te verruimen naar alle geïnteresseerde natuurbeheerders en niet langer te beperken tot de TBO’s. De nieuwe subsidieregeling werd in 2010 bij de Commissie aangemeld. In juli 2011 maakte de Commissie haar besluit bekend. Enerzijds besloot de Commissie dat de aankoopsubsidies als ‘staatssteun’ moeten worden beschouwd. De Commissie bevestigde daarbij, net als in eerdere zaken, dat natuurbeheerders als ‘ondernemingen’ moeten worden beschouwd aangezien zij diverse economische activiteiten beoefenen (vb. toerisme, houtkap, jacht, landbouw, erfpacht, woningen, etc. etc.). Anderzijds besloot de Commissie dat de steunregeling, gelet op haar doel (natuurbeheer) met de interne markt verenigbaar was en werd de aangemelde regeling finaal goedgekeurd.

Kort na de beslissing van de Commissie tekenden de Provincies en de TBO’s beroep aan tegen de Commissiebeslissing bij het Gerecht in Luxemburg om de kwalificatie van natuurbeheerders als ‘ondernemingen’ te betwisten. Door deze kwalificatie te betwisten, hoopten de provincies en de TBO’s met name de TBO’s aan de toepassing van de staatssteunregels te onttrekken. Op die manier zou de klok opnieuw worden teruggedraaid en zouden de Nederlandse overheden opnieuw vrij spel krijgen om de TBO’s te bevoordelen via aankoop- en beheerssubsidies, dit ten koste van andere particuliere terreinbeheerders (en ten koste van de Nederlandse belastingbetaler). Oene Gorter, voorzitter van de VGG, legt uit: ‘De overheid moet steeds meer bezuinigen, ook op natuur. Het is opmerkelijk dat de provincies de onhoudbare bevoordeling van de TBO’s willen voortzetten.’

Met haar Beschikking van 19 februari 2013 geeft het Gerecht van de EU de Provincies en TBO’s echter nul op het rekest. Het Gerecht stelt onomwonden dat de Provincies en de TBO’s niet het vereiste procesbelang hebben om te betwisten dat natuurbeheerders (m.i.v. de TBO’s) ‘ondernemingen’ zouden zijn die onder de toepassing van de staatssteunregels vallen. De analyse van de Commissie blijft met andere woorden overeind. Dat de provincies en de TBO’s zich al steeds veel zorgen maken over deze analyse, blijkt uit interne stukken die de VGG door middel van een Wob-procedure heeft gekregen. Zij realiseren zich dat honderden miljoenen euro’s teruggevorderd kunnen worden van de TBO’s.

Gelet op het besluit van het Gerecht lijkt de weg nu open te liggen voor een verdere afhandeling van de klacht inzake onrechtmatige steun die onder de oude subsidieregeling aan de TBO’s werd uitgekeerd. De VGG zal er bij de Europese Commissie op aandringen dat de klacht op korte termijn wordt behandeld en dat onwettige staatssteun door de Nederlandse autoriteiten wordt teruggevorderd van de TBO’s. Ook zal de VGG, indien de bevoordeling van TBO’s aanhoudt, zo nodig een procedure aanspannen bij de Nederlandse rechter. De VGG blijft echter bereid om met de betrokken overheden en TBO’s een oplossing buiten rechte te bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. Oene O. Gorter, voorzitter Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), tel: 06-22506636, email: oogorter@landgoedwelna.nl. Zie ook www.vereniginggg.nl.

Persbericht VGG 28-2-2013