Persbericht VVGN

PERSBERICHT

Wemmel, 1 oktober 2013

De Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer (VVGN) heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend. Zij wilt dat de Vlaamse subsidies die vandaag aan de erkende terreinbeherende verenigingen worden verstrekt, onder de loep genomen worden.

De VVGN is het er niet mee eens dat subsidies voor de verwerving van natuurgebieden, met als doel het aanleggen van natuurreservaten  (tot voor kort jaarlijks gemiddeld €8,8 m), uitsluitend naar de erkende terreinbeherende verenigingen gaan. Deze toekenning geeft de erkende verenigingen de mogelijkheid om ongeveer 21.000 ha natuurterreinen in huur of in eigendom te beheren en daarbovenop jaarlijks ongeveer €5,5 m beheer- en inrichtingssubsidies te krijgen. Deze praktijken gebeuren met miskenning van de inzet van talloze particuliere natuurbeheerders die vandaag van alle natuursubsidiering achteruitgesteld blijven. En dit terwijl zij zo’n 100.000 ha open gebied beheren buiten landbouw & bos en zij eveneens de vraag voorgeschoteld krijgen voor de uitvoering van de Vlaamse Instandhoudingsdoelstellingen volgens het Europese programma Natura 2000.

Deze huidige Vlaamse subsidieregelgeving werd bovendien niet aangemeld bij de Europese Commissie zoals nochtans vereist is door de regels inzake staatssteun. Zowel het discriminerend karakter van deze subsidies als het gebrek aan aanmelding ervan, hebben de VVGN ertoe aangezet om bij de Europese Commissie klacht in te dienen.

De VVGN benadrukt enerzijds dat zij met haar klacht de doelstelling van het natuurbehoud niet in vraag stelt. Zij betwist evenmin dat de natuurverenigingen inspanningen leveren om de natuur in stand te houden of te herstellen. Dit is een door de VVGN gedeelde doelstelling.  Anderzijds bepalen de Europese regels dat bij het leveren van een dienst van algemeen belang de overheid waakt over de toevertrouwing binnen de specifieke regels van staatssteun in een concurrentiële markt.

Zij ziet zich daarin gesteund door de beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en de  rechtsspraak van 12 september 2013 van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie die een gelijkaardige steun door de Duitse Staat heeft veroordeeld.

De huidige natuursubsidieregelgeving, gericht naar reservaten met de daarbij horende beperkingen en de restrictieve regelgeving voor particulier natuurbeheer, bemoeilijken het beheer van dergelijke gebieden door particuliere natuurbeheerders die hiervoor ontmoedigd worden. Beheerders van buurpercelen worden bijvoorbeeld, zonder inspraak, gehinderd in hun eigen beheer door de beperkingen opgelegd rond de met subsidies aangekochte terreinen.

Het huidige beleid zorgt voor een uitverkoop van private natuur aan de erkende terreinbeherende verenigingen, zonder dat deze overdrachten leiden tot meer of een betere natuur. Om nog maar te zwijgen over de besparingen die de overheid zou kunnen realiseren dankzij de kosteloze inzet van private beheerders.

We kunnen stellen dat het huidige beleid  een concentratie van landbezit ten voordele van de erkende natuurverenigingen aanmoedigt, wat niet langer aanvaardbaar is.

Het gebrek aan gelijkberechtiging maakt het de particuliere natuurbeheerders bovendien erg moeilijk om hun stem te laten horen in het maatschappelijk debat omtrent natuurbeheer. Zij ontbreken immers de structurele ondersteuning die de erkende natuurverenigingen wel genieten.

De VVGN wenst te benadrukken dat een groot deel van de Vlaamse natuur in stand werd gehouden door particuliere natuurbeheerders en dat zij dit in de toekomst wensen te blijven doen.  Daarom dringt de VVGN ook aan op een herijking  van het natuurbeleid en van het overleg rond dit beleid.

Zij is ervan overtuigd dat de natuur hier alleen maar wel bij kan varen!

U kunt  onze vereniging volgen via www.vvgn.be

pressrelease VVGN 1-10-2013

Persbericht VGG 28-2-2013

Persbericht

Hoenderloo, 28 februari 2013

Provincies en TBO’s vangen inzake aankoopsubsidies bot bij Hof in Luxemburg

Wederom een juridische nederlaag voor de Provincies en Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) bij hun pogingen om te ontkomen aan gelijkberechtiging bij de verwerving en het beheer van natuurgronden. Het Gerecht van de Europese Unie geeft hen nul op het rekest. Beroepen ingesteld tegen de Commissiebeslissing inzake aankoopsubsidies voor natuurgrond van 13 juli 2011 zijn niet ontvankelijk verklaard. De weg ligt open voor terugvordering van onrechtmatige staatssteun die in het verleden werd uitgekeerd aan de TBO’s.

HOENDERLOO Sinds haar oprichting in 2009 zet de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) zich actief in voor de gelijke behandeling van alle particuliere grondbezitters in Nederland. Aanleiding hiervoor is dat de Nederlandse overheden sinds jaar en dag de zogenaamde TerreinBeherende Organisaties (TBO’s), zoals Vereniging Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen, bevoordelen bij de verwerving en het beheer van natuurgronden. Dit gebeurt onder andere door aan de TBO’s op grote schaal subsidies te verstrekken voor de aankoop van gronden en door aan hen gronden door te leveren om niet of onder de marktwaarde. Andere particuliere grondeigenaren komen niet in aanmerking voor deze steun en worden daardoor stelselmatig buiten spel gezet – dit terwijl zij een belangrijke private bijdrage kunnen leveren aan de natuurontwikkeling in Nederland.

In het licht van deze flagrante discriminatie en concurrentievervalsing werd eind 2008 een staatssteunklacht ingediend bij de Europese Commissie. Mede onder druk van de VGG besloot de Nederlandse overheid uiteindelijk om de aankoopsubsidieregeling (althans voor de toekomst) te verruimen naar alle geïnteresseerde natuurbeheerders en niet langer te beperken tot de TBO’s. De nieuwe subsidieregeling werd in 2010 bij de Commissie aangemeld. In juli 2011 maakte de Commissie haar besluit bekend. Enerzijds besloot de Commissie dat de aankoopsubsidies als ‘staatssteun’ moeten worden beschouwd. De Commissie bevestigde daarbij, net als in eerdere zaken, dat natuurbeheerders als ‘ondernemingen’ moeten worden beschouwd aangezien zij diverse economische activiteiten beoefenen (vb. toerisme, houtkap, jacht, landbouw, erfpacht, woningen, etc. etc.). Anderzijds besloot de Commissie dat de steunregeling, gelet op haar doel (natuurbeheer) met de interne markt verenigbaar was en werd de aangemelde regeling finaal goedgekeurd.

Kort na de beslissing van de Commissie tekenden de Provincies en de TBO’s beroep aan tegen de Commissiebeslissing bij het Gerecht in Luxemburg om de kwalificatie van natuurbeheerders als ‘ondernemingen’ te betwisten. Door deze kwalificatie te betwisten, hoopten de provincies en de TBO’s met name de TBO’s aan de toepassing van de staatssteunregels te onttrekken. Op die manier zou de klok opnieuw worden teruggedraaid en zouden de Nederlandse overheden opnieuw vrij spel krijgen om de TBO’s te bevoordelen via aankoop- en beheerssubsidies, dit ten koste van andere particuliere terreinbeheerders (en ten koste van de Nederlandse belastingbetaler). Oene Gorter, voorzitter van de VGG, legt uit: ‘De overheid moet steeds meer bezuinigen, ook op natuur. Het is opmerkelijk dat de provincies de onhoudbare bevoordeling van de TBO’s willen voortzetten.’

Met haar Beschikking van 19 februari 2013 geeft het Gerecht van de EU de Provincies en TBO’s echter nul op het rekest. Het Gerecht stelt onomwonden dat de Provincies en de TBO’s niet het vereiste procesbelang hebben om te betwisten dat natuurbeheerders (m.i.v. de TBO’s) ‘ondernemingen’ zouden zijn die onder de toepassing van de staatssteunregels vallen. De analyse van de Commissie blijft met andere woorden overeind. Dat de provincies en de TBO’s zich al steeds veel zorgen maken over deze analyse, blijkt uit interne stukken die de VGG door middel van een Wob-procedure heeft gekregen. Zij realiseren zich dat honderden miljoenen euro’s teruggevorderd kunnen worden van de TBO’s.

Gelet op het besluit van het Gerecht lijkt de weg nu open te liggen voor een verdere afhandeling van de klacht inzake onrechtmatige steun die onder de oude subsidieregeling aan de TBO’s werd uitgekeerd. De VGG zal er bij de Europese Commissie op aandringen dat de klacht op korte termijn wordt behandeld en dat onwettige staatssteun door de Nederlandse autoriteiten wordt teruggevorderd van de TBO’s. Ook zal de VGG, indien de bevoordeling van TBO’s aanhoudt, zo nodig een procedure aanspannen bij de Nederlandse rechter. De VGG blijft echter bereid om met de betrokken overheden en TBO’s een oplossing buiten rechte te bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. Oene O. Gorter, voorzitter Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), tel: 06-22506636, email: oogorter@landgoedwelna.nl. Zie ook www.vereniginggg.nl.

Persbericht VGG 28-2-2013